Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Hedensted Skole

Baggrund:

På Hedensted Skole har vi fokus på trivslen og ønsker fortsat at fremme denne. Som en naturlig del heraf arbejdes der bl.a. med emnet mobning. Alle børn har ret til værdighed og til ligeværd.

Dette betyder for os, at alle børn skal trives og have det godt. At elever bliver mobbet, påvirker ikke kun disse elever. Hele klassen og hele klassens samspil påvirkes også. 

Skolens mål- og værdisætning rummer nøgleordet ”glæde”. Det er betydningsfuldt, at denne værdi ses i vore handlinger.

På Hedensted Skole ønsker vi at fremme, at børn er glade, trygge og tolerante. Det gør vi ved, at der er åbenhed om børns forskelligheder, så der kan skabes gensidig forståelse og respekt herfor.

Trivsel og bekæmpelse af mobning handler om at tage ansvar – ikke om at placere skyld.

Formål:

At sikre at alle elever føler sig trygge og trives på Hedensted Skole.

Målsætning:

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre, elever og ansatte bliver inddraget i arbejdet med at skabe og sikre et trygt og tillidsfuldt miljø.

Definitioner:

Mobning:  Grundlæggende tales der om mobning, når en person gentagne gange og over en vis periode bliver udsat for fysisk eller psykisk krænkende handlinger fra én eller flere personer, således at magtforholdet bliver skævt.

Digital mobning: Digital mobning kan foregå på alle tider af døgnet. Rum, som førhen var private og sikre, kan nu nås af en digital mobber. Den digitale mobning kan nå et stort publikum på meget kort tid, og det er derfor svært at kontrollere.

Konflikt: En konflikt foregår mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk og psykisk.

Drilleri: Er ofte spontant og tilfældigt. Man laver sjov med nogen eller generer nogen, fordi man selv her og nu synes, at det er sjovt.

Forebyggelse:

Skoleniveau:

 • Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer eller bevidst udelukkelse.
 • Eleverne formulerer i samarbejde med klassens voksne regler for den gode opførsel i klassen.
 • Orientering af klassens trivsel er et fast punkt på forældremøderne.
 • Elevens trivsel er et fast punkt til skole/hjem samtalerne. 
 • Venskabsårgange.
 • Der foretages løbende trivselsundersøgelser i de enkelte klasser.
 • Klassens voksne afholder løbende individuelle elevsamtaler.
 • Personalet samarbejder med skolens ressourcecenter med forskellige tiltag for at styrke klassens sociale trivsel.
 • Der arbejdes med den gode opførsel på de sociale medier.

Forældreniveau:

 • Forældrene støtter op om klassens trivsel ved, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater, andre forældre og skolen.
 • I forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviteres enten hele klassen eller kun piger/kun drenge.
 • Forældrene skal hjælpe deres barn med at skabe sociale relationer med klassekammerater.
 • Klassens forældreråd planlægger sociale arrangementer, som der bakkes op om.
 • Forældrene engagerer sig i deres barns færden på de sociale medier.
 • Forældrene reagerer, hvis de oplever, at der foregår dårlig opførsel på de sociale medier.

Handleplan:

Handleplanen træder i kraft, hvis der forekommer mobning.

 • Personalet er forpligtet til at gribe ind, hvis der forekommer mobning.
 • Der iværksættes en indsats i elevgruppen.
 • Der afholdes personlige samtaler med de involverede elever.
 • Der tages kontakt til de involverede forældre.
 • Der kan tages kontakt med skolens resursepersonale eller rådgivningsforum.
 • Ledelsen bliver altid orienteret.

Antimobbestrategien skal revideres i MED og godkendes i skolebestyrelse hvert andet år i foråret.

Udarbejdet efterår 2017