Fritagelse for undervisning

Skolen anmoder om, at det kun er i begrænset omfang, børnene tages ud af skolen uden for skoleferierne, da det ofte er til gene for arbejdet med barnet og klassen.

Når forældre vælger at lade deres barn få fri fra skole, er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan ”glide ind” i klassen igen. Det betyder, at der kan være arbejde, der skal laves, når ferien er slut. Hvis lærerne på forhånd ved, hvad der arbejdes med i perioden, kan barnet få dette med på ferie, men det vil også forekomme, at man først efter ferien kan få at vide, hvad klassen har arbejdet med.

Skolen sætter pris på at få hurtig meddelelse om elevernes fravær. Kontakten er vigtig, fordi den er en forudsætning for hurtigt at kunne konstatere tilfælde, hvor barnet eventuelt har brug for hjem­meundervisning, eller hvor det af en eller anden grund falder for fristelsen til at skulke. Ordningen er således betryggende for såvel hjem som skole.

Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasselæreren, og mere end 3 dage indhentes tilladelse fra skoleledelsen.

Kontaktbog

Forældreintra bruges som kontaktbog. Det aftales med klassens lærere, hvordan det praktiseres. Hvis der er forældre, der ikke har adgang til en computer, kan der udleveres en kontaktbog.

Fritagelse for idræt/svømning

Elever kan efter skriftlig anmodning i kontaktbogen fra hjemmet fritages for idræt/svømning i for­bindelse med sygdom for én uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for kommunelægen.

Fritagelse udover 4 uger kræver lægeerklæring, evt. fra kommunelægen.

For elever med fritagelse gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved længere tids varighed kan der evt. laves aftale med skolelederen om anden udnyttelse af idrætstimer­ne.

Såvel forældre som lærere kan ofte være i tvivl om, hvornår det er rimeligt, at elever fritages for deltagelse i idræt. Efter aftale med skolelægen vil nedenstående regler blive fulgt:

Fodvorter: Giver ingen anledning til fritagelse for idræt og badning, men henvendelse til egen læge skal straks finde sted og behandling startes. Gymnastiksko og badetøfler anvendes, indtil lægebe­handlingen er afsluttet.

Forkølelse: Almindelig forkølelse betinger ikke umiddelbart fritagelse for idræt. Der kan kun i ab­solutte undtagelsestilfælde gives fritagelse for badning efter deltagelse i idræt. Eleverne skal til alle idrætstimer medbringe håndklæde.

Menses: Pigernes menstruation giver i de fleste tilfælde ingen grund til fritagelse for idræt og det efterfølgende bad. Hvis pågældende ikke ønsker bad sammen med resten af holdet, kan eleven evt. få 5 min. ekstra hertil, inden de øvrige går til omklædning. Forældrene kan således kun forlan­ge pigen fritaget for idræt i usædvanlige tilfælde og da kun for en enkelt gang. Kræves total frita­gelse i mensesperioderne, må lægeerklæring indhentes.

Fritagelse for kristendomskundskab

Ifølge folkeskolens § 6 stk. 2, kan et barn fritages for deltagelse i folkeskolens undervisning i kri­stendomskundskab, når forældrene skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Fritagelse vil normalt kun kunne ske fra et skoleårs begyndelse.

Faget kristendomskundskab er obligatorisk i folkeskolen, og kundskabsmeddelende og dermed ikke forkyndende.

Eleverne kan komme op kristendomskundskab til folkeskolens afgangsprøve. Såfremt en elev er fritaget for faget, skal man op i et andet fag.