Mål og indholdsbeskrivelse
Baggrund
I Folkeskolelovens 13. Udgave fra 2008 fik kommunalbestyrelserne som noget nyt pligt til at fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne på skolerne.
 
Grundlaget for udarbejdelsen af denne mål- og indholdsbeskrivelse er:
 • Kommunens sammenhængende børnepolitik
 • Undervisningsafdelingens ramme for mål- og indholdsbeskrivelse
 • Fritidshusets nuværende målsætning
 
 
Indledning
Fritidshuset har til huse i Indskolingsbygningen ”Danmark” på Hedensted skole. Hedensted skole har 800 elever fordelt på 10 årgange. SFO’en er i skoleåret 2014/2015 normeret til 289 børn.
Siden 1/8 2000 har vi på Hedensted Skole haft pædagoger med i indskolingen, hvilket betyder, at alle pædagoger i Fritidshuset deltager i undervisningen i indskolingen (0-3 kl.). Hermed ønsker vi at skabe sammenhæng/helhed mellem skole og SFO for børnene.
 
 
Visioner og mål
Det er vores mål at give hvert enkelt barn en SFO-tid med gode oplevelser, de med glæde kan tænke tilbage på.
SFO’en har et medansvar for det enkelte barns udvikling, hvor vi er opmærksomme på det pædagogiske personales rolle og ansvar som opdragere, igangsættere og inspiratorer i barnets udvikling. Dette sker i samarbejde med forældre, skole og andre, der er tæt på barnet.
 
Ved at række ud mod det omkringliggende samfund og det lokale foreningsliv, bestræber vi os på at indføre børnene i den danske kultur gennem forskellige aktiviteter og tilbud.
 
Når børn mødes i SFO’en skabes og udvikles børnenes egen-kultur, som er en vigtig del af fritidspædagogikken. Arbejdet med børnenes kultur i SFO’en handler blandt andet om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden med hensyn til børnenes interesser og give børnene mulighed for at udfolde sig i forskellige oplevelsesrum.
Gennem arbejdet med fællesskabet i større og mindre grupper vil vi styrke børnenes sociale og kommunikative kompetencer, og samtidig give dem mulighed for at lære af hinanden.
 
 
Pædagogisk praksis
Det er vigtigt, at børn kan vælge ud fra egne præmisser inden for det råderum, vi tilbyder. Vi lægger vægt på at skabe positive rammer og regler for samværet. For at sikre en tryg atmosfære omkring børnene prioriterer vi, at der altid er en voksen i afdelingen. Den person kalder vi - cafévagten.
Vi vil møde børnene med tillid og respekt. Børnene skal opleve nærværende og interesserede voksne, som lytter og er imødekommende. Sammen med børnene skaber vi rammerne for den fælles trivsel, hvor aktiviteterne udspringer af børnenes behov/ønsker. Det er vigtigt, at vi dækker mange interesse-områder. Vi bestræber os på at den medarbejder, der er ansvarlig for en aktivitet, også brænder for denne. Brænder man for en aktivitet, vækkes og tiltrækkes børnenes interesse og dermed kommer der en større fordybelse i aktiviteten
 
Endvidere er det af høj prioritet, at vi sikrer, at børnene har tid til fordybelse. Børnene er fordelt på to afdelinger med faste medarbejdere tilknyttet hver afdeling. Primærpædagogen er bindeled imellem skole og SFO. Pædagogmedhjælperne er tilknyttet en årgang. Sammen står de for planlægning og aktiviteter med børnegruppen, opfølgning på børnenes udvikling/trivsel, samt forældresamarbejdet i hver enkelt afdeling.
 
Det er vigtigt at være en del af et fællesskab, så man føler sig værdsat. Vi vil derfor være opmærksomme på de børn, der går alene og som ikke er en del af fællesskabet. Vi vil støtte dem i at opbygge relationer.
 
Vi bestræber os på at skabe plads til spontanitet. Vi tager udgangspunkt i børnenes idéer, - både i kreative aktivitetsformer – og generelt også i dagligdagen inde og ude, hvor børnene får lov til at udfolde sig.
Vi vil inddrage børnene, for at de får en følelse af ansvar, da dette virker motiverende.
 
 
Børn med særlige behov
I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO skal der i forhold til børn med særlige behov være fokus på, hvordan det sikres, at også disse børns udvikling styrkes. Det er en del af vores mål uanset om barnet har psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. For disse børn kan det være nødvendigt at udarbejde særlige individuelle handleplaner, ud fra hvilket det pædagogiske arbejde udføres og evalueres. Det er vigtigt, at der foregår et tæt samarbejde mellem lærere, sfo-personale. Vi har en AKT (Adfærd-Kontakt-Trivsel) medarbejder i SFOen, og vi kan også gøre brug af skolens instanser i form af fx Rådgivningsforum.
 
 
Krop, bevægelse og sundhed i hverdagen:
Arbejdet med børns sundhed er en central del af fritidspædagogikken. Motoriske aktiviteter og fysisk udfoldelse bliver inddraget i fritidspædagogikken. Vi bidrager til fysisk udfoldelse, og styrkelsen af sociale kompetencer ved at inddrage børnene i leg og kropslige aktiviteter.
 
Kontakt til det lokale foreningsliv indgår som en naturlig del af SFO’ens hverdag med blandt andet sportsorientering. Derudover er der i samarbejde med skoledelen fokus på kost og kostens betydning for trivsel og velvære. Det sker for eksempel i forbindelse med fordybelsesuger, ”Get Moving” eller ”Sund kost”.
Til hverdag bruger vi boldhallen, gymnastiksalen, sportspladsen, legepladsen, tumleren, bordtennis, Wii, dans, at komme i svømmehallen mm.
 
 
Forældresamarbejde
Samarbejdet mellem forældre og personale er en forudsætning for at opnå det bedste for børnene i hverdagen. Trods det at vi er et stort hus, bestræber vi os på at være lydhøre og lægger vægt på daglig kontakt med forældrene. Forældre kan til enhver tid bede om en samtale med personalet. Ligeledes kan pædagogerne indkalde til forældresamtale. For at forældresamarbejdet kan fungere optimalt, er det vigtigt, at både forældre og personale tager ansvar for at videregive alt relevant information, der er til barnets bedste.
 
 
Modtagelse af nye børn
Når et barn skal starte i SFO’en, vil der være mulighed for et forbesøg, hvor man vises rundt. Her gives information om vores hus, og der vil være mulighed for at hilse på nogle af de voksne, der skal være tæt på barnet.
Vi sørger for, at garderoben er klar, og at en voksen fra årgangen vil støtte op omkrig opstarten, samt introducere barnet for husets rytmer og rutiner.
 
 
Overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning
Fritidshuset modtager hvert forår de børn, der til august skal starte i 0. klasse på Hedensted skole, i brobygning. Børnene kommer fra mange forskellige børnehaver og enkelte kommer hjemmefra.
Vi har et tæt samarbejde med børnehaverne omkring opstarten af brobygningen, og mødes flere gange om året til evaluering, og planlægning. Derudover følger noget af børnehavens personale med i brobygning.
 
Personalet fra Fritidshuset får ved en overlevering med børnehavens personale, oplysninger om hvert enkelt barn, som forældrene har accepteret.
 
Hvert enkelt barn får tilbudt at komme på forbesøg sammen med deres forældre. Besøget varer en ½ time, hvor barnet ser huset og hilser på noget af personalet. Desuden snakkes der om hverdagen i brobygningen, og om der er specielle hensyn eller andet vi i Fritidshuset skal vide.
 
Der afholdes et forældremøde på skolen før opstart.
 
I brobygningsperioden arbejder vi bl.a. med sproglig opmærksomhed, motorisk træning, kreative fag, sang/musik og ture ud af huset. Børnene deltager i morgensang i fællesskab med indskolingseleverne. De mødes også flere gange med børnehaveklasselederne.
 
Børnene lærer huset og omgivelserne at kende, og vores struktur på dagen minder om skolens struktur. Børnene skal ikke forholde sig til skole og Fritidshus på en gang, og vi arbejder videre på børnehavernes arbejde med at støtte børnene i at udvikle sig fra legebarn til læringsbarn.
 
 
 
Praktisk info om SFO’en
 
Åbningstid:
 • Man-tor:        06:00-17:00
 • Fre:              06:00-16:00
 
Tøj og garderobe:
 • Jeres barn får en dele-garderobe til tøj og tasker. Husk skiftetøj, udetøj og fodtøj der passer til vejret, da vi er ude hver dag. Det er også vigtigt, at der står navn i alt tøjet. Hver fredag skal garderoben tømmes af hensyn til rengøring.

 

Fravær:

 • Vi har fremmødekontrol, så giv besked enten pr. tlf. eller via Tabulex, hvis jeres barn er syg, holder en fridag, eller hentes af andre.
 
Morgenmad:
 • Vi serverer havregryn og cornflakes med rosiner og mælk til de børn, der har behov for morgenmad.
 
 
Information:
 • Al information vil foregå gennem forældreintra og Tabulex-SFO
 
 
Ind/udmeldelse:
 • Udmeldelser samt ændring af et modul til et ”mindre” modul kan ske til d. 1. eller 15. med en måneds varsel. Man kan vælge imellem morgen eller eftermiddagsplads eller en kombi plads. Indmeldelser samt ændring til et ”dyrere” modul kan ske fra den ene dag til den anden, hvis det aftales med ledelsen.
 • Ind- og udmeldelse foregår på Kommunens hjemmeside HER.
 
 
Glemt tøj:
 • Glemt tøj samles sammen sidste fredag i hver måned, og opbevares i kælderen på skolen, hvorefter det op til sommerferie og juleferie fjernes.